Hier zijn wij trots op
1. talenten ontwikkelen
2. fijne sfeer
3. samen vieren
'Aan de 
slag met
je talent'
Welkom bij onze school

De Josefschool is een katholieke school die openstaat voor leerlingen met elk geloof en culturele achtergrond. Onze identiteit vind je vooral terug in onze gezamenlijke vieringen. Samen zijn, samen beleven en samen genieten is van groot belang. We houden rekening met verschillen en hebben respect voor elkaar. Op onze school hechten we aan een veilig klimaat, een positieve benadering van elkaar en goede omgangsvormen. Het belangrijkste: je mag zijn wie je bent.

Onze school begeleidt kinderen in hun ontwikkeling naar actieve, positieve en kritische mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving.

De Josefschool biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied. Wij geven onze kinderen een stevige basis mee, waarbij ze geloven in hun eigen kunnen, zelfstandig kunnen werken en waardering hebben voor anderen.

We zijn sinds kort gestart met de Geo-klas. Een groep speciaal voor hoogbegaafde kinderen, waarin we aansluiten op hun leerbehoeften en hen laten groeien en ervaren met ontwikkelingsgelijken. Lees er hier meer over.  

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.25 - 14.00u
dinsdag 8.25 - 14.00u
woensdag 8.25 - 14.00u
donderdag 8.25 - 14.00u
vrijdag 8.25 - 14.00u

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

De ouderraad ( OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die bijdragen aan de ontwikkeling en organisatie van verschillende activiteiten.

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

  • Elk welzijn
  • Kentalis
  • Kinderopvang Kaka
  • Houvast fysiotherapie
  • Praktijktof!
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid